Società Filarmonica La Vittoria

Live Streaming

On-Demand

Merhba.......

L-isem “Il-Mellieħa” huwa sinonimu mal-melh u l-għasel, hekk ukoll l-isem La Vittoria huwa sinonimu mal-festa ta’ Maria Bambina li hija ċċelebrata kull sena fit-8 ta’ Settembru.  Data li hija marbuta mar-rebħ tal-Assedju l-Kbir mill-Kavillieri ta’ San Ġwann flimkien mal-Maltin li jmur lura sal-1565.  Kienet f’dik id-data tat-8 ta’ Settembru li seħħ dan l-avveniment.  Il-fundaturi tas-Soċieta’ Filarmonica La Vittoria għalhekk tawha dan l-isem sabiex jibqa’ marbut mal-istorja ta’ Malta u tal-festa tal-patruna tagħna.

Dan is-sit elettroniku għandu jkun pass pożittiv sabiex b’mezzi moderni nwasslu dak li jkun qiegħed jiġri fi ħdan is-soċjeta minn żmien għal ieħor. Kemm hu possibli se nżommu dan is-sit aġġornat ħalli dawk kollha li jinteresshom ikunu jistgħu jsegwu dak li jkun qiegħed jiġri, l-aktar l-emigranti u ammiraturi oħra.  Is-sit tagħna se jkun b’żewġ lingwi: il-Malti u l-Ingliż.

Nawguralkom li ssibu din is-sit interessanti u napprezzaw li tibgħatu l-kummenti u idejat.  Inwiegħedukom li nagħtu każhom u fejn hu possibli nwettquhom. 

Mr Pawlino Mifsud  - President

Kelmtejn mis-Sur Pawlino Mifsud
President tas-Societá Filarmonica La Vittoria


Irridu nibqgħu għaddejjin

 

L-għaxar festa tiegħi
Din is-sena ser tkun l-għaxar Festa tal-Vitorja fil-kariga ta’ president tas-Società Filarmonica La Vittoria. Kienu għaxar festi li kollha kemm huma tawni esperjenzi differenti.  Żmien il-festa huwa żmien sabiħ, żmien fejn ir-raħal pittoresk tagħna jinbidel f’atmosfera ta’ ferħ, jkun imlibbes libsa ta’ festa, kemm bit-tiżjin fit-toroq, fil-knisja arċipretali, fil-każini, baned u bil-logħob tan-nar. Fuq kollox imbagħad huwa aħna li nagħmluh raħal ħaj.
 
Sena ta’ Attivitajiet
Qiegħed nagħti ħarsa lejn is-sena li għaddiet u nagħti ħarsa ‘l fejn sejrin. Mingħajr ma nidħol f’ħafna dettal, is-sena li għaddiet kienet mimlija daqs bajda.  Minn attività għal l-oħra, minn impenn għal l-ieħor u ngħidha bla tlaqliq, sena li ħallietna bla nifs.  Dan huwa ta’ sodisfazzjon kbir għaliex ifisser li aħna soċjetà ħajja u dejjem tiġġedded. Rajna attivitajiet fejn fost l-oħrajn ikkontribwejna lejn xi persuna, fondazzjoni, jew djar li jaqdu bżonnijiet li mhux kulħadd jista’ jagħmel.  Ħalli nkun dirett, xejn ma jsir waħdu u xejn ma jaqa’ mill-ajru. Wara dak kollu li torganizza jkun hemm ħafna ħsibijiet, preparazzjoni, preparamenti u l-kumplament.  Mingħajr dawn ma jistax ikollok suċċess.  Għalhekk irrid ngħid grazzi lil sħabi kollha fil-kumitati, kummissjonijiet, sotto-kumitati u ndividwi oħra li joffru s-servizzz u l-ħin tagħhom meta jiġu mitluba. Ħadna ħsieb ukoll il-manutenzjoni tas-sede. 

Aġenzija Żgħażagħ u Kunsill Malti għall-Arti
Huwa wkoll ta’ pjaċir li nsemmi li bis-saħħa ta’ fondi li bbenefikajna minnhom fosthom milll-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Malti għall-Arti rnexxielna nkomplu nsaħħu kemm l-Iskola tal-Mużika La Vittoria kif ukoll ir-restawrajna l-Arkivju Mużikali. 
Saru masterclasses u seminars għall-istudenti mużikali tagħna u fuq kollox bi #skopritalent komplejna nagħtuhom aktar exposure bis-sehem tagħhom ma’ sitt għaqdiet mużikali oħra. Din is-sena ser inkomplu fuq l-istess proġett imma aktar miftuħ u li ser nilħqu tfal, żgħażagħ u fuq kollox il-komunità.  Komplejna nsaħħu l-Kor Vuċijiet Vittorjani bix-xiri ta’ equipment ġdid sabiex kemm jista’ jkun ikunu ndipendenti.

Arkivju Mużikali
Biċċa xogħol kbira, grazzi għall-Arkivista s-Sur Raymond Fenech li daħal b’ruħu u b’ġismu sabiex irnexxielu jirreġistra l-mużika kollha li għandha l-Banda La Vittoria. Fl-aħħar għandna data base tal-mużika kollha li tappartjeni s-soċjetà.  Il-mużika għaddejniha kollha minn fumigazzjoni ta’ Pest Control, imnaddfha u fuq kollox tpoġġiet f’Archive Boxes u wara f’kontenituri maħduma apposta u dekorati. Minħabba dan l-eżerċizzju li sar ser ikollna il-ħtieġa li nsibu storage space sabiex nerfgħu l-mużika li ma segħtetx tiġi miżmuma kollha fl-Arkivju Mużikali.

 Rev. Mons. Dun Mosè Debono
Irrid insemmi l-attività li ħalliet timbru fl-istorja tal-għaqda tagħna, il-quddiesa u l-festin li organizzajna lill-Rev. Mons. Dun Mosè Debono f’għeluq id-90 sena tiegħu, 62 sena bħala saċerdot u 54 sena bħala direttur spiritwali tal-La Vittoria. Kienu mumenti kommoventi l-ħarsa li ta Dun Mosé fuq ħajtu waqt l-omelija, meta nqrat il-poeżija minn Anthony Fenech, l-eloġju li għamel lil Dun Mosè, Alfred Vella, il-pittura self portrait ta’ Dun Mosè minn Guido Debono li ħallieha tifkira lis-Società kif ukoll id-donazjoni li ngħatat mill-Kumitat Amministrattiv. Bħala tifkira ta’ din l-okkażjoni, Dun Mosé irregala pjaneta stil Roman u abiti sagri oħra lis-Società. Ir-ritratti u live streaming jibqgħu testimonjanza ta’ dan kollu. Il-kor Vuċijiet Vittorjani animaw din il-quddiesa filwaqt li l-Arċipriet Dun Joe Caruana, Dun Mario Dimech u Patri Alfred Debono ikkonċelebraw ma’ Dun Mosé. Erba’ abbatini minn membri tagħna għenu fil-quddiesa.

Surmast Direttur
Mal-bidu ta’ din is-sena, kif kien imwiegħed mill-istess Surmast Direttur Mro. Joseph Vella saru l-ewwel laqgħat mal-President u mal-Kumitat Amminstrattiv sabiex jibdew il-preparamenti ħalli jkun jista’ jċedi postu.  Kienet ix-xewqa tiegħu li jidderiġi l-banda La Vittoria sakemm jagħlaq il-25 sena.  Talba li ġiet milqugħha mill-Kumitat Amministattiv.  Kif qal l-istess surmast,  kien wasal iż-żmien u bix-xieraq li l-banda tgħaddi f’idejn iben l-istess banda – Ryan Mallia  li  l-lum għandu kompetenza biżżejjed biex jieħu f’idejh il-banda.  Proċess li sar kollox above board,  kif jitlob l-Istatut u bl-approvazzjoni unanima tal-bandisti. Kollox mexa sew u għalhekk l-4 ta’ Settembru ser naraw bidla li ser tħalli marka fuq l-istorja ts-soċjetà  tagħna. Nawguralhom lit-tnejn li huma u ngħidilhom grazzi tax-xogħol, dedikazzjoni u mpenn.  Prosit, Surmast Joseph Vella li l-Kunsill Lokali Mellieħa bix-xieraq onorak b’Rikonoxximent il-Mellieħa għal kontribut kbir li tajt kemm lejn il-banda La Vittoria kif ukoll lejn is-sehem tiegħek bħala għalliem ta’ numru kbir ta’ studenti mużikali li għaddew minn taħt idejk. Il-kapaċità mużikali tiegħek ħadd ma jista’ jikkontestaha. Fuq nota personali, is-Surmast għallimni napprezza l-familja, id-don tal-paċenzja u ta’ riflessjoni fl-aktar mumenti diffiċli u problematiċi.  Grazzi surmast u nawguralek ħafna saħħa u aktar snin ta’ ħidma għall-ġid tal-kultura mużikali filwaqt li nawgura lil Ryan għall-kariga ġdida tiegħu.

30 Sena Kummissjoni Żgħażagħ
Insellem lill-Kummissjoni Żgħażagħ kemm attwali kif ukoll dawk passati li bis-saħħa tagħhom il-każin tagħna baqa’ ħaj, attiv u fuq kollox kompla miexi ‘l quddiem.  Kemm ħolqot nostalġija dik is-serata ta’ Reunion fejn attendew numru kbir ta’ eks membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ u kemm tqajmu memorji bil-feature nteressanti li ttella’ dak in-nhar.  Prosit lill-Fund Raising Sub-Committee tal-ħsieb u tal-organizazzjoni flimkien mal-Kummissjoni Żgħażagħ. Irridu nkomplu niċċelebraw dan l-avveniment.

Il-bandisti
Forsi ftit jissemmew jew niktbu fuq il-bandisti, imma li huwa ċert li mingħajr bandisti ma jistax ikollok banda.  Irridu nuru l-apprezzament tagħna lejhom kollha għaliex fid-dinja tal-lum huwa daqsxejn diffiċli li ssib dak is-slot sabiex takkomoda lil kulħadd għall-kunċerti u servizzi.  Għalhekk irridu napprezzaw aktar lill-bandisti li minħabba l-amor propju li għandhom lejn il-banda La Vittoria jsibu dak il-ħin u anke b’sagrifiċċju sabiex jaraw li jkunu ppreparati għal kull okkażjoni. Magħhom hemm il-familjari tagħhom u minn qalbi nixtieq ngħidilhom grazzi u prosit.  Mexjin fit-triq it-tajba u jekk inkomplu naħdmu flimkien għad jiġi dak iż-żmien li naraw Banda Melleħija. Inkomplu nħajru lill-uliedna sabiex jersqu u jitgħallmu strumenti mużikali.  Mhux biss jitgħallmu imma wkoll jistgħu jaqilgħu l-flus għaliex hawn nuqqas kbir ta’ bandisti.

Il-Kor Vuċjiet Vittorjani
Il-kor miexi ‘l quddiem bis-saħħa ta’ Julia Grima u Claudia Vella.  Naf id-dedikazzjoni tagħhom imma r-riżultati jitkellmu waħedhom.  Il-frott tagħhom jinħass u huma kapaċi jpoġġu ma’ tfal oħra għaliex għandhom livell għoli.  Napprezza s-sapport tal-ġenituri u kustodji tagħhom u nħeġġeġ li aktar tfal jissieħbu mal-kor tagħna.  Fil-kor mhux biss kant imma d-diretturi responsabbli dejjem joħolqu xi ħaġa sabiex jaraw lit-tfal jintegraw aktar ma’ xulxin u jkun hemm il-ħin li jidraw lil xulxin f’ambjent ta’ ħbiberija u anke l-bogħod minn perikli. 

L-Emigranti
Sa ċertu punt lanqas baqa’ emigranti. Għaliex? Id-dinja tant ċkienet li kważi f’inqas minn 24 siegħa tista’ tasal mill-aktar destinazzjoni ‘l bogħod. Imma iva, waqt il-ġranet tal-festa sħabna emigranti jerġa’ jiġri d-demm f’ġisimhom u jħossu dawk il-mumenti tant mistennija li kienu jgawdu meta kienu fir-raħal tagħna.  Aħna qegħdin nagħmlu minn kollox biex bil-Live Streaming inwasslulhom l-aktar attivitajiet importanti ta’ waqt il-festa.  Aħna nistiednu u nilqgħu lil dawn sħabna fil-każin meta dawn jiġu jżuruna. Flimkien naqsmu r-rakkonti u l-avvenimenti li jkunu ġraw fil-passat. X’nostalġija!!! Infakkarkom li l-applikazzjoni għal Life Member għal Soċi Emigant hija dejjem miftuħa. Nifraħ lin-numru sabiħ ta’ Soċji Emigranti li diġà abbonaw.

Proġetti
Għandna lista ta’ proġetti li nixtiequ nwettqu, imma bilfors ikollok tagħti l-prioritajiet.  Każin bħal tagħna jitlob ħafna mpenn u jekk taqbad iddur miegħu, kif fil-fatt isir, ma tieqaf qatt.  Dejjem insibu x’nagħmlu. Nixtiequ li nagħmlu kollox imma kif għidt irridu nagħmlu dak li nistgħu u bl-esseri li għandna.  Wara l-proġett kbir, tas-Sala Maria Bambina, l-Exhibition Centre u l-bini tat-tliet Music Classrooms, qegħdin inħarsu sabiex nagħtu spinta lis-Sala 8 ta’ Settembru.  Irnexxielna nwaħħlu erba’  Air Conditioning Units  u komplejna billi ħloqna disinji għas-soffit u l-ħitan. Bħalissa qegħdin niġbru stimi sabiex insibu l-aħjar kuntrattur li jista’ jatwa dan ix-xogħol.  La semmejt is-Sala 8 ta’ Settembur ser ikun hemm bżonn ta’ alterazzjonijiet żgħar ta’ kostruzzjoni. Dan ikun il-bidu għaliex dan jitlob miegħu, stallazzjoni ġdida ta’ elettriku, sistemi ta’ audio u fire detection. L-ispiża hija kbira imma bil-mod il-mod kollox jasal.  Hemm proġetti oħra li rridu nwettqu, bħalma hija l-gallarija u l-faċċata li waslu għal dawra kbira. Magħhom hemm il-faċċati ta’ wara li wkoll irridu nieħdu ħsiebhom.  Hemm aktar proġetti imma ejjew nitilgħu s-sellum, skalluna waħda wara l-oħra.  Membri u benefatturi ersqu lejna għaliex il-pariri tagħkom huma apprezzati ħafna.  L-idejat irridu nġibuhom minn min hu kompetenti.  L-għalqa hija kbira imma l-ħaddiema huma ftit.  U hekk hu.

Sostenibilità
Tgħiduli biex ġej? Iva wasal iż-żmien u l-bżonn li npoġġu madwar mejda b’tim professjonali u ta’ mħuħ li flimkien mal-kumitat jibdew jitfasslu proġetti li bihom La Vittoria tkun sostenibli billi jinħolqu proġetti li jrendu dħul sostanzjali sabiex inlaħħqu mal-ispejjeż kbar li qegħdin niffaċċjaw.  L-ewwel passi bdejnihom. Meta npoġġu dak kollu li ndaħħlu bis-saħħa ta’ ħafna ħsibijiet u attivitajiet li jrendu dħul finanzjarju u npoġġuhom fuq il-keffa tal-miżien malajr tinduna kif il-keffa tal-ħruġ tegħleb b’saħħa dik tad-dħul.  Ngħidha bla tlaqliq li l-ġbir fit-toroq sar l-ewwelnett diffiċli minħabba l-influs qawwi ta’ barranin li ma jinteressawhomx fil-maġġor parti tagħhom fl-attivitajiet tagħna, u hawn forsi fejn irridu nibdew nagħmlu xi ħaġa. Ma naqtgħux qalbna imma kif jaf kulħadd, aħna niddependu minnkom.  Dan huw xi jfisser il-volontarjat.  Aħna bħala kumitati f’soċjetà nagħmlu dak kollu possibli sabiex nagħtu l-aħjar lilkom imma dan jiddependi fuqkom. Aħna ma nistgħux nagħtu aktar milli nirċievu.

Il-futur

Jekk irridu nkomplu mexjin ‘il quddiem hemm bżonn li nimxu maż-żminijiet.  Kif qegħdin naraw il-volontarjat qiegħed jingħata mportanza kbira.  Għaliex?  Iktar ma hu għaddej iż-żmien qiegħed isir iktar diffiċli li jkollna żgħażagħ u persuni adulti sabiex jagħtu ftit minn ħinhom lejn ħaddieħor jew lejn xi organizazzjoni. Il-volontarjat fih is-sabiħ u s-sodisfazzjon tiegħu.  Jekk nagħtu ħarsa lura lejn l-għaqda tagħna malajr tinduna x’jiġifieri l-volontarjat.  ‘Il fuq minn 110 snin li ilha mwaqqfa s-Soċjetà dejjem mxiet bis-saħħa tal-volontieri. Iva m’hemmx għalfejn naqtgħu qalbna, anzi nkomplu nħeġġu sabiex min jista’ jagħti dak il-kontribut żgħir kemm hu żgħir u kbir kemm hu kbir kulħadd huwa bżonnjuż.  Ftit kuraġġ u kelma ta’ inkuraġġiment kulma jkun meħtieġ. Ħaġa waħda rridu nżommu f’moħħna, ma rridux nibżgħu nagħmlu u nidħlu għall-bidliet.  Irridu nimxu mas-sinjali taż-żminijiet.  Winston Churchill kien qal li: “to improve is to change; to be perfect is to change often”. 

 L-appell u awguri
Nixtieq insellem lil dawk kollha li tilfu lill-għeżież tagħhom matul din is-sena, b’mod speċjali rrid nsellem lis-Sur Jimmy Muscat, Vitorju Caruana u Ġużepp Bartolo.  Tliet ġentlomi ta’ veru. Tliet iħbieb.  Tlifna ħafna.  Insellem ukoll lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom fejn nħeġġuhom sabiex isegwu l-attivitajiet kollha fuq l-Live Streaming. Nifraħ lil dawk kollha ġew onorati mill-Kunsill Lokali Mellieħa. Lilkom studenti għas-suċċessi tagħkom fl-eżamijiet jew tal-gradwazzjoni tagħkom.  Nawguralkom aktar suċċessi. Lilkom Melleħin kollha u lil dawk li jkunu magħna nawguralkom il-festa t-tajba.

Jalla Marija Bambina tkompli żżommna taħt il-mant tagħha sabiex il-Mellieħa tibqa’ tagħtiHa ġieħ b’festa li tixraqilHa bħala l-Omm Tagħna.

Pawlino Mifsud
President
29 ta’Lulju 2018