Società Filarmonica La Vittoria

Click for the Live streamingMerhba.......

L-isem “Il-Mellieħa” huwa sinonimu mal-melh u l-għasel, hekk ukoll l-isem La Vittoria huwa sinonimu mal-festa ta’ Maria Bambina li hija ċċelebrata kull sena fit-8 ta’ Settembru.  Data li hija marbuta mar-rebħ tal-Assedju l-Kbir mill-Kavillieri ta’ San Ġwann flimkien mal-Maltin li jmur lura sal-1565.  Kienet f’dik id-data tat-8 ta’ Settembru li seħħ dan l-avveniment.  Il-fundaturi tas-Soċieta’ Filarmonica La Vittoria għalhekk tawha dan l-isem sabiex jibqa’ marbut mal-istorja ta’ Malta u tal-festa tal-patruna tagħna.

Dan is-sit elettroniku għandu jkun pass pożittiv sabiex b’mezzi moderni nwasslu dak li jkun qiegħed jiġri fi ħdan is-soċjeta minn żmien għal ieħor. Kemm hu possibli se nżommu dan is-sit aġġornat ħalli dawk kollha li jinteresshom ikunu jistgħu jsegwu dak li jkun qiegħed jiġri, l-aktar l-emigranti u ammiraturi oħra.  Is-sit tagħna se jkun b’żewġ lingwi: il-Malti u l-Ingliż.

Nawguralkom li ssibu din is-sit interessanti u napprezzaw li tibgħatu l-kummenti u idejat.  Inwiegħedukom li nagħtu każhom u fejn hu possibli nwettquhom. 

Mr Pawlino Mifsud  - President

Kelmtejn mis-Sur Pawlino Mifsud
President tas-Societá Filarmonica La Vittoria


VITORJA 2016


Waqfien qatt
Reġa wasal il-waqt li ngħaddilkom messaġġ speċjalment lilkom li ma tistgħux tkunu magħna għal xi raġuni jew oħra waqt il-jiem tal-festa.  Is-sena tgerber malajr, u minn impenn għall-ieħor u nsibu ruħna fil-ġranet tal-festa. Dan huwa ta’ sodisfazzjon għax ifisser li s-soċjetà tagħna hija ħajja u attiva.

Ħidmet is-Soċjetà
Jekk inħarsu mill-festa li għaddiet sal-lum insibu li La Vittoria ma waqqfet xejn.  Kellna l-programm tal-banda tal-4 ta’ Settembru 2015 li sar taħt il-patroċinju tal-Eċċ. Tagħha Marie-Louise Colerio Preca, President ta’ Malta, l-Annual Band Concert li sar fid-Dome tas-Seabank Hotel, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tagħna fil-Milied Mellieħi. Tellajna Prize Day Concert mill-istudenti tal-mużika. L-istess studenti  reġgħu ġew impenjati fil-ftuħ uffiċjali tal-proġett kbir tal-Exhibition Area, Interpretation Centre u 3 Music Classrooms. Proġett li ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari Dr. Ian Borg responsabbli mill-fondi Ewropej u l-Presidenza tal-EU 2017.

Komplejna b’żewġ wirjiet waħda tal-arti u l-oħra tal-fotografija. Saret wkoll il-maratona sportiva b’risq Puttinu Cares Foundation. Kellna wkoll il-wirja taċ-ċenaklu u wirja ta’ statwi artistiċi marbuta mall-Ġimgħa Mqaddsa.

Ħadna sehem fil-Mellieħa International Music Festival, fil-Ħġejjeġ ta’ San Ġwann minbarra s-servizzi u l-programmi li jkollha l-banda u attivitajiet oħra mtellgħin mill-Kummissjonijiet Nisa u Żgħażagħ.

Kif qegħdin taraw l-ħajja fil-każin hija bla waqfien. U hekk għandu jkun.  Is-sabiħ tas-soċjetà tagħna hu li nżommuha always on the go.  Ma nixtieqx nara l-każin bħala shopwindow. 

Spazji ġodda
Bis-saħħa tal-emendi fl-Istatut rnexxielna niftħu aktar spazji lill-membri tagħna.  L-aspett soċjali, kulturali, edukattiv u sportiv ġie mogħti konsiderazzjoni.  Irridu nħossu kuljum il-bżonn li ninbidlu maż-żmien.  Jekk ma nkunux pronti li naċċettaw ċerti bidliet insibu ruħna li waqajna lura, dejjem f’moħħna, li l-priorità tal-għaqda tagħna hija l-banda u t-tagħlim tal-mużika.

Tagħlim li jsir kollu bla ħlas minbarra li nipprovdu wkoll l-istrumenti lil istudenti tal-mużika. Hija spiża rikorrenti li forsi mhux qiegħda tiġi apprezzatha biżżejjed. F’dawn l-aħħar snin investejna eluf kbar ta’ euros fil-bżonnijiet tal-banda, minn għalliema, strumenti, leġiji u anke klassijiet għat-tagħlim attrezzati b’apparat u airconditioning units sabiex l-istudenti jkollhom ambjent kif jixraq.

It-tagħlim
 Nixtieq nappella lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna sabiex jitgħallmu strument li jistgħu jagħmluh bħala l-karriera tagħhom jew li jkun mezz ta’ qliegħ għall-għejxien tagħhom.  Kulma jmur il-bandisti qegħdin jonqsu u allura la s-supply mhux qiegħed jaqdi lid-demand . Dan sar vantaġġ kbir għall-bandisti li għandhom ċertu livell. Dan l-istess appell imur għat-tfal sabiex jidħlu fil-Kor Vuċijiet Vittorjani fejn kulma jmur qiegħed aktar jimmeljora fil-peformances tiegħu. Ġenituri ħajjruhom lill-uliedkom.  Tkunu qegħdin tinvestulhom f’futur sabiħ fejn jiswilhom ‘il quddiem. L-edukazjoni hija l-omm tat-tmexxija.  Huwa mportanti li nkomplu nedukaw u ninfurmaw sabiex insaħħu s-soċjetà tagħna.

Kumitat 2017-2010 – il-110 sena
Bħal dan iż-żmien sena nkunu qegħdin nindirizzawkom b’Kumitat Amministrattiv ġdid għas-snin 2017-2020. Dan l-istess kumitat ġdid ser ikun il-kumitat li jiċċelebra l-110 sena mit-twelid tas-Società Filarmonica La Vittoria 1907-2017.

Awguri
Nixtieq nifraħ lil sħabna li din is-sena l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa onorhom b’Rikonoxximent u B’Ġieħ il-Mellieħa.  Prosit ukoll lill-istudenti tagħna li għaddew mill-eżamijiet tal-mużika b’suċċess, kif ukoll lil min igradwa u għadda minn dawk l-eżamijiet li poġġa għalihom. Tislima wkoll lil Mons. Dun Mosé Debono li għalaq 60 sena saċerdot u 52 sena bħala Direttur Spirtiwali tas-Soċjetà. Fuq kollox lil Dun Claude Mifsud li għalkemm mhux Mellieħi imma ġie ordnat fil-ministeru tas-saċerdozju waqt li kien qiegħed jaqdi d-dmiirijiet tiegħu magħna. Prosit ukoll lill-Arċipriet tal-inizjattiva kbira sabiex aħna l-Melleħin qegħdin ingawdu mir-restawr tal-pittura tal-Madonna tal-Mellieħa. Prosit ukoll lill-isportivi Alex Borg u William Chetcuti tas-suċċessi li kisbu fuq skala internazzjonali.

Tislima
Tislima speċjali lill-morda li huma rikoverati fi djarhom jew fid-djar tal-anzjani u magħhom lil dawk li jieħdu ħsiebhom.

Niftakar fikom ukoll ħutna emigranti li f’dawn il-ġranet ta’ festa tkunu l-bogħod minnha, imma konvint li qalbkom u ħsibijietkom jkunu magħna.  Inħobb nirrepeti li aħna ningħaqdu magħkom u nistednukom li meta tiġu Malta jew aħjar il-Mellieħa sabiex taslu wasla sal-każin tagħna speċjalment f’dak il-jum li niddedikawh għalikom ħalli magħkom naqsmu stejjer, nostalġiji u memorji. Nagħmlilkom appell ukoll li min jista’ jabbbona bħala Soċi Emigrant għall-għomru. Dik hija x-xewqa tagħna li La Vittoria tkun magħrufa mal-erba’ t’irjieħ tad-dinja.

B’sogħba kbira nsellem ukoll lill-familjari tal-membri li ħallewna matul din is-sena.  Nitlobhom jaċċettaw il-kondoljanzi tagħna.  Il-Mulej jagħtihom il-premju mistħoqq.

Il-festa tal-Vitorja t-tajba lil kulħadd.

Pawlino Mifsud
President